Έκδοση ERP ετικέτας συστήματος προϊόντων RIELLO

Από την 26η Σεπτεμβρίου 2015 έχει αρχίσει να ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP.

Το ΕrP προέρχεται από το “Energy Related Products” (προϊόντα που συνδέονται με την χρήση ενέργειας και αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 009/125/EC, όπως ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων, μέσω ενός συστήματος οικολογικού σχεδιασμού.

Οι κανονισμοί που έχουν εκδοθεί ορίζουν ότι όλα τα προϊόντα για τη θέρμανση ή/και την παραγωγή ζεστού νερού, με θερμική ισχύ μικρότερη ή ίση των 70 kW πρέπει να διατίθενται στην αγορά με μια ενεργειακή ετικέτα που δείχνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Ο κανονισμός προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία της ενεργειακής ετικέτας, από την 26η Σεπτεμβρίου 2015, για τη διάθεση του προϊόντος από τα εργοστάσια στην αγορά.

Όλα τα προϊόντα που προηγουμένως είχαν διατεθεί στην αγορά μπορούν να διατίθενται κανονικά, ακόμη και χωρίς την προσθήκη ενεργειακής ετικέτας.