Σειρά Gulliver BS και RS5

monovathmios-kafstiras-fysikou-aeriou-ygraeriou-gulliver-bs-rs5

ΣΕΙΡΑ GULLIVER BS (LOW NO)

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low Nox), κατάλληλοι για οποιαδήποτιε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με την μείωση εκπομπν ρύπων. Αυτή η σειρά καυστήρων διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 16 έως 250 KW. Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Gulliver BS. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λετουργία του καυστήρα. Οι καυστήρες είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου ασφαλείας με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση λετουργίας του καυστήρα και κάνει διάγνωση για τις αιτίες των σφαλμάτων. Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος στε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Σειρά Gulliver BS και RS5

ΣΕΙΡΑ GULLVER RS

Ο καυστήρας Riello Gulliver RS5 είναι ένα νέο μοντέλο ης σειράς των μονοβάθμιων καυστήρων, που χαρακτηρίζεται από τις μικρές διαστάσεις του σε σχέση με το υψηλό επίπεδο της απόδοσής του. Είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το μοντέλο αυτό χρησιμοΠοιεί εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello, για τη σειρά Riello Gulliver RS. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Ο καυστήρας είναι εφοδιασμένος με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει τη λειτουργία και κάνει διάγνωση για τις αιπίες των σφαλμάτων. Στη κατασκευή αυτού του καυστήρα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος στε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Σειρά Gulliver BS και RS5

Σειρά Gulliver BS και RS5Οι καυστήρες της σειράς Guliver BS είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς ΕN 676, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/ΕEC, Ε.Μ.C. 89/336/ ΕEC, LM 73/23/ ΕEC, και απόδοσης 92/42/ ΕEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειπουργία) πριν συσκευαστούν.

Σειρά Gulliver BS και RS5

Γραμμές αερίου Dungs

Επιλέξτε την κατάλληλη ΜULTIBLOC γραμμή αερίου, ανάλογα τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου Φ.Α.ή υγραερίου και τη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσής του, συμβουλευόμενοι τα σχετικά διαγράμματα.
Φλάντζα Α: κατάλληλη για προσαρμογή στον καυστήρα Gulliver BS 1.
Φλάντζα Β: κατάλληλη για προσαρμογή στον καυστήρα Gulliver BS 2.
Φλάντζα C: κατάλληλη για προσαρμογή στον καυστήρα Gulliver BS 3, BS4 και Gulliver RS.

Οι MULTIBLOCK γραμμές αερίου, δέχονται μέγιστη Πίεση εισόδου αερίου: 360 mbar.
Περιλαμβάνουν: βαλβίδα λειτουργίας δύο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.

Οι γραμμές αερίου είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρικό ταχυσύνδεσμο και φλάντζα
προσαρμογής στον καυστήρα. Εάν κρίνεται απαραίτητο διατίθεται και χωριστά συσκευή
ελέγχου σταγανότητας των βαλβίδων.


ΚΙΤ μετατροπής τύπου καυσίμου από Φ.Α. (ΜΤΝ) σε υγραέριο (LPG)

Σειρά Gulliver BS και RS5


Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Για φυσικό αέριο χαμηλής πίεσης (20 mbar) επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό καυστήρα – γραμμής αερίου, σύμφωνα με τον πίνακα.
* Στην τιμή περιλαμβάνεται έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200 KW.

Σειρά Gulliver BS και RS5


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ BS 1-2-3-4

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RS 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ BS-RS


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ BS 1-2-3-4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RS 5