Λέβητας Αερίου CONDEXA (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Προσοχή, η τήρησή τους είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα αερίου CONDEXA της RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες σύντομες οδηγίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την απροβλημάτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του λέβητά σας για τα επόμενα χρόνια χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή ούτε ο τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Σημαντικό:
Στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει :
1. να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας περιμετρικά του λέβητα όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια
2. η θέση εγκατάστασης να πληρεί τις προδιαγραφές ηλεκτρικής προστασίας.
3. αν είναι τοποθετημένος σε εσωτερικό χώρο, να πληρούνται οι απαιτήσεις για αερισμό του χώρου ή να διαθέτει τον ανάλογο μηχανικό αερισμό.
4. να εξασφαλίζεται η εύκολη και καθόλα ασφαλής πρόσβαση σε όλα τα μέρη του λέβητα για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:
Σημαντικό:
Όσον αφορά την υδραυλική σύνδεση, θα πρέπει :
1. να πραγματοποιηθεί χημικός καθαρισμός της με τα κατάλληλα χημικά, αν ο λέβητας CONDEXA τοποθετηθεί σε υφιστάμενη εγκατάσταση. Όταν εγκαθίσταται νέος λέβητας CONDEXA σε υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης είναι βασικό να καθαρίζονται αυτά πριν από την έναρξη χρήσης τους. Η επένδυση σε ένα καθαρισμό επιτυγχάνει:
α. εξοικονόμηση από 18% έως 50% του καυσίμου που καταναλώνεται,
β. εκτεταμένη διάρκεια ζωής του συστήματος θέρμανσης,
γ. γρηγορότερη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στον χώρο σας,
δ. ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο δίκτυο σας,
ε. ασφαλή εγκατάσταση θέρμανσης και
ζ. αποφυγή δαπανών για έκτακτες βλάβες.
2. να πραγματοποιηθεί καθαρισμός της εγκατάστασης για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων μετά το πέρας των εργασιών, αν ο λέβητας τοποθετηθεί σε καινούργια εγκατάσταση.
3. να τοποθετηθεί μαγνητικό φίλτρο ώστε να δεσμεύει τα σωματίδια σιδήρου και όποια μεταλλικά οξείδια καθώς και να απομακρύνει κάθε ξένο σώμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σύστημα θέρμανσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ:
Σημαντικό:
Για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του λέβητα θα πρέπει:
1. η ηλεκτρική τροφοδοσία να είναι αυτόνομη από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
2. η ηλεκτρική γραμμή να είναι ασφαλισμένη με την κατάλληλη ασφάλεια, τηρώντας την πολικότητα.
3. η σύνδεση του θερμοστάτη να γίνεται με ξεχωριστό καλώδιο απευθείας από τον θερμοστάτη στον λέβητα και με προσοχή στην όδευση για την αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΑΓΩΓΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ –
ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ.
Σημαντικό:
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην εγκατάσταση των αγωγών αέρα και καυσαερίων όπως και στους αγωγούς συμπυκνωμάτων καθώς θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
1. Οι συνδέσεις των αγωγών καυσαερίων να έχουν κλίση προς το μηχάνημα.
2. Κάθε αγωγός είτε καυσαερίων είτε αέρα καύσης θα πρέπει να φέρει και τον αντίστοιχο τερματικό.
Λιγότερο σημαντικό:
Επίσης προτείνεται η σύνδεση της εξόδου των συμπυκνωμάτων του λέβητα να συνδέεται μέσω κατάλληλης απόληξης προς την επεξεργασία – ουδετεροποίηση των συμπυκνωμάτων.

Σημαντική σημείωση :
Γενικά, για την ορθή εγκατάσταση των λεβήτων CONDEXA θα πρέπει να εγκαθίστανται είτε τα προτεινόμενα παρελκόμενα της RIELLO είτε καθ’ υπόδειξη του τεχνικού τμήματος της CALORIA ABEE, ισοδυνάμων τεχνικών προδιαγραφών, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποδείξεις του τεχνικού τμήματος είναι ενδεικτικές και η τελική επιλογή των παρελκομένων γίνεται με ευθύνη του εγκαταστάτη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την CALORIA ABEE ότι έχουν εγκατασταθεί παρελκόμενα μη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, παύει αυτομάτως να ισχύει η εγγύηση.

Όταν η εγκατάσταση αφορά καύσιμο υγραέριο και ζητείται η παροχή υπηρεσίας, πρέπει να μας προσκομίζεται ο Φάκελος Εγκατάστασης Υγραερίου (Φ.Ε.Υ.) ή το τελευταίο επικαιροποιημένο έγγραφο από αρμόδιο φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εάν διαπιστωθεί κάποια έλλειψη, απόκλιση ή παραβίαση, θα ενημερώνονται γραπτώς οι ενδιαφερόμενοι ώστε να προβούν άμεσα σε συμμόρφωση της εγκατάστασης
με τη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, παύει αυτομάτως να ισχύει η εγγύηση και η Caloria ΑΒΕΕ δεν υποχρεούται να προβεί σε εκκίνηση, επανεκκίνηση, συντήρηση ή επισκευή της συσκευής.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του λέβητα αερίου CONDEXA, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 &
Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF