Αντλία Θερμότητας Riello (Εγγύηση)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αντλία θερμότητας RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων RIELLO στην Ελλάδα, για όλες τις αντλίες θερμότητας RIELLO που προωθεί στην αγορά παρέχει εγγύηση καλής και απροβλημάτιστης λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η CALORIA A.B.E.E. ως αποκλειστική αντιπρόσωπος του RIELLO στην Ελλάδα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα, εφόσον διαπιστωθεί από την εταιρεία μας ότι αυτό οφείλεται αποδεδειγμένα σε κατασκευαστική αστοχία, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν.
Η επισκευή γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της CALORIA A.B.E.E. (στην έδρα της ή στο υποκατάστημα της), με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας η οποία οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της CALORIA A.B.E.E. καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των μηχανημάτων είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Σε περίπτωση που απαιτείται επίσκεψη τεχνικού μας στον χώρο εγκατάστασης για την αποκατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος χρεώνονται μόνο τα έξοδα μετάβασης. Οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζονται ως περιοχές κάλυψης μετάβασης τεχνικού χωρίς χρέωση.
Ο χρόνος ελέγχου της συσκευής και η διάγνωση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες, σε εργάσιμες ημέρες της εταιρείας, από την παραλαβή της στην έδρα της CALORIA ABEE. Η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος της συσκευής είναι στην απόλυτη επιλογή της CALORIA A.B.E.E. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της. Ομοίως, σε περίπτωση αντικατάστασης από εξειδικευμένο, αδειούχο εγκαταστάτη κατόπιν εντολής από την CALORIA A.B.E.E, το ελαττωματικό ή εκτός
λειτουργίας ανταλλακτικό πρέπει να επιστρέφεται στην CALORIA A.B.E.E.
Η επισκευή της αντλίας θερμότητας ή αντικατάσταση εξαρτήματος αυτής δεν επιμηκύνει τον αρχικό χρόνο εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
• Η εγγύηση δεν ισχύει στις περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς της αντλίας θερμότητας ή των ανταλλακτικών που οφείλεται στη συνήθη χρήση της.
• Η εργοστασιακή Εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει και δεν καλύπτει βλάβη που προέκυψε:
• από μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας όπως ορίζει η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• μετά το πέρας των 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
• κατά τη μεταφορά, από πέσιμο ή χτύπημα της συσκευής ή περιφερειακών της εξαρτημάτων συμπεριλαμβανόμενων στον βασικό της εξοπλισμό (χειριστήριο, αισθητήριο)
• από αποθήκευση ή διατήρηση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της
• από μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης σε χώρο που δεν πληροί τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια που συνοδεύουν την αντλία θερμότητας και στις «Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης Αντλίας Θερμότητας RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.
• από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση και χρήση, διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου εγκατάστασης και των κείμενων κανονισμών.
• από ηλεκτρολογική συνδεσμολογία που δεν περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο, διακοπή
ρεύματος, ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνό, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη. (Σε εγκαταστάσεις που ο πελάτης έχει διαπιστώσει αστάθεια του δικτύου ηλεκτροδότησης επιβάλλεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, πιστοποιημένου για ανάλογη χρήση).
• σε επιδράσεις της φύσης ή του περιβάλλοντος, όπως π.χ. βλάβες που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, (χαλάζι, κεραυνό, κακοκαιρία, παγετό), πυρκαγιά, άλατα, χημικές δράσεις κλπ.
• λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή ζημία που οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή μη προβλεπόμενη λειτουργία.
• από συντήρηση, παρέμβαση, τροποποίηση ή απόπειρα επισκευής από άτομα μη επαρκώς
εκπαιδευμένα από την CALORIA A.B.E.E. ή από μη εξειδικευμένους αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς (ψυκτικούς), με τον κατάλληλο εξοπλισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.
• από συντήρηση της συσκευής μη σύμφωνη με την «Προληπτική Συντήρηση Αντλίας Θερμότητας RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται η ετήσια συντήρηση του Προϊόντος από εξειδικευμένο αδειούχο και πιστοποιημένο τεχνικό (υποχρεωτικά μετά τον 1ο χρόνο λειτουργίας και με την επίδειξη των αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών). Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της ετήσιας τακτικής συντήρησης, παύει να ισχύει και η εγγύηση.
• από τοποθέτηση μη γνήσιου ανταλλακτικού.
• από ανεπαρκή συσκευασία κατά την αποστολή της συσκευής για επισκευή.
• από εσφαλμένη ηλεκτρολογική σύνδεση/παροχή ρεύματος διαφορετική από την οριζόμενη στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
• από τη χρήση νερού με ιδιότητες εκτός των προδιαγραφόμενων στο εγχειρίδιο της αντλίας θερμότητας.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται χημικός καθαρισμός του συνολικού δικτύου σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων πριν τοποθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον ο τελικός καταναλωτής τηρεί τα ακόλουθα:
• Ο τελικός καταναλωτής υποβάλει τα στοιχεία της Αντλίας Θερμότητας και της εγκατάστασης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της CALORIA ΑΒΕΕ εντός ενός μήνα από την θέση της Αντλίας Θερμότητας σε λειτουργία.
• Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς της συσκευής καθώς και το σχετικό φύλλο ελέγχου και ρύθμισης της συσκευής μαζί με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών συντήρησης.
• Η ετήσια τακτική συντήρηση της συσκευής είναι υποχρέωση του τελικού καταναλωτή και ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της CALORIA A.B.E.E.
• Εφόσον, η συσκευή ή εξάρτημά της προσκομίζονται στα σημεία τεχνικού ελέγχου της CALORIA A.B.E.E., θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα της νόμιμης απόδειξης αγοράς και από ένα σύντομο σημείωμα που να περιγράφει το πρόβλημα.
Οι καταναλωτές μετά τη λήξη της Εγγύησης συνιστάται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικών εκπαιδευμένων από την CALORIA A.B.E.E., μέσω των οποίων διασφαλίζεται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση ή τη διάρκεια εγγύησης των προϊόντων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο τηλέφωνο: 2106628068 ή μέσω e-mail: info@caloria.gr


ΛΗΨΗ PDF