Καυστήρας Αερίου Οικιακής Θέρμανσης HOME (Εγγύηση)

ΕΙΣΑΓΩΓH
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα αερίου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του οίκου RIELLO στην Ελλάδα, για τους καυστήρες αερίου οικιακής χρήσης RIELLO που προωθεί στην αγορά παρέχει εγγύηση καλής και απροβλημάτιστης λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η CALORIA A.B.E.E. ως αποκλειστική αντιπρόσωπος του RIELLO στην Ελλάδα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα, εφόσον διαπιστωθεί από την εταιρεία μας ότι αυτό οφείλεται αποδεδειγμένα σε κατασκευαστική αστοχία, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν.
Η επισκευή γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της CALORIA A.B.E.E. (στην έδρα της ή στο υποκατάστημα της), με την προσκόμιση του καυστήρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας η οποία οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της CALORIA A.B.E.E. καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των μηχανημάτων είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
Σε περίπτωση που απαιτείται επίσκεψη τεχνικού μας στον χώρο εγκατάστασης για την αποκατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος χρεώνονται μόνο τα έξοδα μετάβασης. Οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζονται ως περιοχές κάλυψης μετάβασης τεχνικού χωρίς χρέωση
Ο χρόνος ελέγχου του καυστήρα και η διάγνωση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες, σε εργάσιμες ημέρες της εταιρείας, από την παραλαβή του στην έδρα της CALORIA ABEE. Η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος του καυστήρα είναι στην απόλυτη επιλογή της CALORIA A.B.E.E. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της. Ομοίως, σε περίπτωση αντικατάστασης από εγκαταστάτη κατόπιν εντολής από την CALORIA A.B.E.E, το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας ανταλλακτικό
πρέπει να επιστρέφεται στην CALORIA A.B.E.E.
Η επισκευή του καυστήρα ή αντικατάσταση εξαρτήματος αυτού δεν επιμηκύνει τον αρχικό χρόνο
εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς του καυστήρα ή των ανταλλακτικών (ενδεικτικά: ακροφύσιου, αισθητήρα ιονισμού, αισθητήρα θερμοκρασίας, σπινθηριστή κλπ.) που οφείλεται στη συνήθη χρήση του.
Η εργοστασιακή Εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει και δεν καλύπτει βλάβη που προέκυψε:
• από μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας όπως ορίζει η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• μετά το πέρας των 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
• κατά τη μεταφορά, από πέσιμο ή χτύπημα του καυστήρα.
• από αποθήκευση ή διατήρηση του καυστήρα που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της.
• από μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης σε χώρο που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια που συνοδεύουν τον καυστήρα και στις «Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης Καυστήρα Αερίου Οικιακής Χρήσης RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.
• από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση, διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου
εγκατάστασης και των κείμενων κανονισμών.
• από ηλεκτρολογική συνδεσμολογία που δεν περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο, διακοπή ρεύματος, ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνό, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
• σε επιδράσεις της φύσης ή του περιβάλλοντος, όπως π.χ. βλάβες που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, (χαλάζι, κεραυνό, κακοκαιρία, παγετό), πυρκαγιά, άλατα, χημικές δράσεις κλπ.
• λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή ζημία που οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή μη προβλεπόμενη λειτουργία.
• από συντήρηση, παρέμβαση, τροποποίηση ή απόπειρα επισκευής από άτομα μη επαρκώς εκπαιδευμένα από την CALORIA A.B.E.E. ή από μη αδειούχους των τεχνικών επαγγελματικών σωματείων συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμου Ελλάδος.
• από συντήρηση του καυστήρα μη σύμφωνη με την «Προληπτική Συντήρηση Καυστήρα Αερίου Οικιακής Χρήσης RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Κάθε μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό ετήσιο φύλλο ελέγχου και ρύθμισής του όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μή πραγματοποίησης της ετήσιας τακτικής συντήρησης, παύει να ισχύει και η εγγύηση.
• από τοποθέτηση μη γνήσιου ανταλλακτικού.
• από ανεπαρκή συσκευασία κατά την αποστολή του καυστήρα για επισκευή.
• από τη χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον ο τελικός καταναλωτής τηρεί τα ακόλουθα:
• Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς του καυστήρα καθώς και το σχετικό φύλλο ελέγχου και ρύθμισης του καυστήρα μαζί με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών συντήρησης.
• Η ετήσια τακτική συντήρηση του καυστήρα είναι υποχρέωση του τελικού καταναλωτή και ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της CALORIA A.B.E.E.
• Εφόσον ο καυστήρας ή εξάρτημά του προσκομίζονται στα σημεία τεχνικού ελέγχου της CALORIA A.B.E.E., θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα της νόμιμης απόδειξης αγοράς και από ένα σύντομο σημείωμα που να περιγράφει το πρόβλημα.

ΟΚΤΑΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων RIELLO στην Ελλάδα, για τους καυστήρες αερίου οικιακής χρήσης RIELLO που έχουν διατεθεί από την CALORIA ΑΒΕΕ μετά την 1η Ιουνίου 2023 στην αγορά, παρέχει οκταετή επέκταση (+8) της εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς βάση των παραπάνω αναφερόμενων όρων εγγύησης και εξαιρέσεων αυτής, με τις εξής επιπρόσθετες προϋποθέσεις:
• Ο τελικός καταναλωτής να υποβάλει τα στοιχεία του καυστήρα και της εγκατάστασης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της CALORIA ΑΒΕΕ εντός ενός μήνα από την θέση του καυστήρα σε λειτουργία.
• Η έναυση του καυστήρα πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο – αδειούχο εγκαταστάτη.
• Ο τελικός καταναλωτής να επιδεικνύει κάθε φορά το παραστατικό αγοράς του καυστήρα στο συνεργείο εξυπηρέτησης.
Η εγκατάστασή του να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια που συνοδεύουν το λέβητα και τις «Σύντομες Οδηγίες Καυστήρα Αερίου Οικιακής Χρήσης RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.
Ο Καυστήρας να συντηρείται σωστά ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την «Προληπτική Συντήρηση Καυστήρα Αερίου Οικιακής Χρήσης RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. Τεκμήριο για την διενέργεια της συντήρησης αποτελούν τα δελτία παροχής υπηρεσιών και τα νόμιμα φύλλα ελέγχου κάθε συντήρησης.
Κατά την εγγραφή της εγγύησης δίνετε την συγκατάθεση στην CALORIA A.B.E.E. να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την διαχείριση της εγγύησης.
Οι καταναλωτές μετά τη λήξη της Εγγύησης συνιστάται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικών εκπαιδευμένων από την CALORIA A.B.E.E., μέσω των οποίων διασφαλίζεται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση ή τη διάρκεια εγγύησης των προϊόντων.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο τηλέφωνο: 2106628068 ή μέσω e-mail: info@caloria.gr


ΛΗΨΗ PDF