Ταχυθερμαντήρας Αερίου ΖΝΧ Riello MINI ή AQUAFUN2 (Εγγύηση)

ΕΙΣΑΓΩΓH
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν ταχυθερμαντήρα αερίου ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ) της RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του οίκου RIELLO στην Ελλάδα, για όλους τους ταχυθερμαντήρες αερίου RIELLO που προωθεί στην αγορά παρέχει εγγύηση καλής και απροβλημάτιστης λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η CALORIA A.B.E.E. ως αποκλειστική αντιπρόσωπος του RIELLO στην Ελλάδα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα, εφόσον διαπιστωθεί από την εταιρεία μας ότι αυτό οφείλεται αποδεδειγμένα σε κατασκευαστική αστοχία, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν.
Η επισκευή γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της CALORIA A.B.E.E. (στην έδρα της ή στο υποκατάστημα της), με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας η οποία οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της CALORIA A.B.E.E. καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των μηχανημάτων είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
Σε περίπτωση που απαιτείται επίσκεψη τεχνικού μας στον χώρο εγκατάστασης για την αποκατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος χρεώνονται μόνο τα έξοδα μετάβασης. Οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζονται ως περιοχές κάλυψης μετάβασης τεχνικού χωρίς χρέωση.
Ο χρόνος ελέγχου της συσκευής και η διάγνωση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες, σε εργάσιμες ημέρες της εταιρείας, από την παραλαβή της στην έδρα της CALORIA ABEE. Η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος της συσκευής είναι στην απόλυτη επιλογή της CALORIA A.B.E.E. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της. Ομοίως, σε περίπτωση αντικατάστασης από εγκαταστάτη κατόπιν εντολής από την CALORIA A.B.E.E, το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας ανταλλακτικό πρέπει να επιστρέφεται στην CALORIA A.B.E.E.
Η επισκευή του ταχυθερμαντήρα ή αντικατάσταση εξαρτήματος αυτού δεν επιμηκύνει τον αρχικό χρόνο εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς του ταχυθερμαντήρα ή των ανταλλακτικών (ενδεικτικά: ακροφύσιου, αισθητήρα ιονισμού, αισθητήρα θερμοκρασίας, σπινθηριστή κλπ.) που οφείλεται στη συνήθη χρήση της συσκευής.
Η εργοστασιακή Εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει και δεν καλύπτει βλάβη που προέκυψε:
• από μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας όπως ορίζει η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• μετά το πέρας των 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
• κατά τη μεταφορά, από πέσιμο ή χτύπημα της συσκευής.
• από αποθήκευση ή διατήρηση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της.
• από μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης σε χώρο που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια που συνοδεύουν το ταχυθερμαντήρα
• και στις «Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης Ταχυθερμαντήρα Αερίου ΖΝΧ RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.
• από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση, διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου
εγκατάστασης και των κείμενων κανονισμών.
• από ηλεκτρολογική συνδεσμολογία που δεν περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο, διακοπή ρεύματος, ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνό, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
• σε επιδράσεις της φύσης ή του περιβάλλοντος, όπως π.χ. βλάβες που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, (χαλάζι, κεραυνό, κακοκαιρία, παγετό), πυρκαγιά, άλατα, χημικές δράσεις κλπ.
• λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή ζημία που οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή μη προβλεπόμενη λειτουργία.
• από συντήρηση, παρέμβαση, τροποποίηση ή απόπειρα επισκευής από άτομα μη επαρκώς εκπαιδευμένα από την CALORIA A.B.E.E. ή από μη αδειούχους των τεχνικών επαγγελματικών σωματείων συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμου Ελλάδος.
• από συντήρηση της συσκευής μη σύμφωνη με την «Προληπτική Συντήρηση Ταχυθερμαντήρα Αερίου ΖΝΧ RIELLO» της CALORIA ΑΒΕΕ που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Κάθε συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό ετήσιο φύλλο ελέγχου και ρύθμισής του όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της ετήσιας τακτικής συντήρησης, παύει να ισχύει και η εγγύηση.
• από τοποθέτηση μη γνήσιου ανταλλακτικού.
• από ανεπαρκή συσκευασία κατά την αποστολή της συσκευής για επισκευή.
• από τη χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.
• από τη χρήση νερού με ιδιότητες εκτός των προδιαγραφόμενων στο εγχειρίδιο του λέβητα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του συνολικού δικτύου σωληνώσεων πριν τοποθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον ο τελικός καταναλωτής τηρεί τα ακόλουθα:

  • Ηλεκτρονική καταχώρηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας CALORIA Α.Β.Ε.Ε., στην ενότητα
    «Καταχώρηση Εγγύησης».
  • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς της συσκευής καθώς και το σχετικό φύλλο ελέγχου και ρύθμισης της συσκευής μαζί με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών συντήρησης.
  • Η ετήσια τακτική συντήρηση της συσκευής είναι υποχρέωση του τελικού καταναλωτή και ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της CALORIA A.B.E.E.
  • Εφόσον, η συσκευή ή εξάρτημά της προσκομίζονται στα σημεία τεχνικού ελέγχου της CALORIA A.B.E.E., θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα της νόμιμης απόδειξης αγοράς και από ένα σύντομο σημείωμα που να περιγράφει το πρόβλημα.
  • Ο τελικός καταναλωτής να υποβάλει τα στοιχεία του λέβητα και της εγκατάστασης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της CALORIA A.B.E.Ε. εντός ενός μήνα από την θέση του λέβητα σε λειτουργία.

Κατά την εγγραφή της εγγύησης δίνετε την συγκατάθεση στην CALORIA A.B.E.E. να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την διαχείριση της εγγύησης.

Οι καταναλωτές μετά τη λήξη της Εγγύησης συνιστάται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικών εκπαιδευμένων από την CALORIA A.B.E.E., μέσω των οποίων διασφαλίζεται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση ή τη διάρκεια εγγύησης των προϊόντων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο τηλέφωνο: 210 6628068 ή μέσω e-mail: info@caloria.gr


ΛΗΨΗ PDF